Játék szabályzat - Future of Debrecen

Játék szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Future of Debrecen Egyesület (Cím:4026 Debrecen, Bem tér 19/D.) által létrehozott Nyereményjáték(ok)ra, Játk(ok)ra (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

 
A Játékok szervezője a  Future of Debrecen Egyesület (a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. Illetve a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesz részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeit megtévesztő magatartással megnövelje, ezzel megfosztja a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.  A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A Játék leírása

A Játékok a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/futureofdebrecen)  megjelenített bejegyzésekben találhatók, és itt olvashatók a Játékok leírásai, tekinthetők meg az azokhoz kapcsolód anyagok, és itt lehet jelentkezni a Játékokra, valamint a megfejtéseket megadni.

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a játékba lépés határidejét és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján 24.00 óráig, illetve a Játékokban pontosan meghatározott határidőig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

 1. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a Játékon kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • a Játék során az óvodák által dekorált esővíztárolóról készült legalább 4 kép eljuttatása a Szervező e-mail címére (info@futureofdebrecen.hu) 
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 1. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át pénzre.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Szervező a Játékban felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 1. A nyertes kiválasztása

A Játék folyamán közönségszavazás dönt a nyertes felől. 

Azon Játékosok, akik az adott Játékban részt vettek és az abban felsorolt feltételeknek és jelen Szabályzatnak maradéktalanul megfelelnek, részt vesznek a közönségszavazáson. A közönségszavazás online térben, a Szervező Facebook oldalán történik. A közönségszavazaás időtartamát, határidejét az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A közönségszavazásban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján 24.00 óráig, illetve a Játékokban pontosan meghatározott határidőig lehetséges. A Játék időtartamának befejezése után érkezett szavazatok érvénytelenek.

A közönségszavazás alkalmával pótnyertesek kihirdetésére nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező tulajdonában marad.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Szervező a Future of Debrecen Facebook oldalon teszi közzé, és üzenetben értesíti őket a sorsolást követő 3 munkanapon belül.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, helyszín és telefonszám megadása a Szervező részére privát üzenetben. Kérjük, hogy ezen adataikat nyilvános bejegyzésben ne írják meg!

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére,

–  ha nem múlt el 18 éves;

– ha a Szervező megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol;

– ha egyértelműen bizonyítható, hogy a közönségszavazás alatt több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

– ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja vagy próbálta;

– ha jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Future of Debrecen Egyesület Általános Adatkezelési tájékoztatója következő részben fejti ki:

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Future of Debrecen Egyesület

Cím: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D.

Levélcím:4026 Debrecen, Bem tér 19/D.

E-mail: info@futureofdebrecen.hu

Web: www.futureofdebrecen.hu

Adószám: 19304209-1-09

Nyilvántartási szám: 09-02-0005149

Képviselő: Dr. Aradi Csaba, elnök

Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

 A Future of Debrecen Egyesület adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: cím, email) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

a) A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.

b) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért , értesítési, vagy szállítási késedelemért a Future of Debrecen Egyesület nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Future of Debrecen Egyesületnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Future of Debrecen Egyesület a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Future of Debrecen Egyesület kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Future of Debrecen Egyesülettel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Future of Debrecen Egyesület a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Future of Debrecen Egyesület nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Future of Debrecen Egyesület nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a  Future of Debrecen Egyesülettel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a  Future of Debrecen Egyesület által megkövetelt intézkedést megtenni és a Future of Debrecen Egyesületnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Future of Debrecen Egyesületet a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat elérhető a futureofdebrecen.hu/nyeremenyjatek oldalán. 

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az info@futureofdebrecen.hu e-mail címre!

Nagy Péter Zoltán

gazdasági agrármérnök, jogi szakokleveles közgazdász

Géber János

geográfus, projektmenedzser

Nagy-Gergely Valéria

jogi szakokleveles közgazdász

Hamecz Orsolya

okleveles természetvédelmi mérnök

Juhász Lajos

a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészet erdészeti igazgatója

dr. Aradi Csaba

ökológus

Nagyné Pálfi Zsuzsa

környezetgazdálkodási agrármérnök

Váradi Zoltán

a Természettár vezetője

Senánszky Petra

többszörös világ- és Európa-bajnok uszonyos úszó

Lenner Ádám

a Tiszatáj Közalapítvány természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsere

Szentpéteri-Nagy Veronika

kertészmérnök

Balázs Ákos

Debrecen Környezetvédelmi ügyeiért is felelős alpolgármester, Debrecen Környezetvédelmi munkacsoportjának elnöke

Rácz Gréta Ildikó

biológus, a Green Drops Farm Kft. Társalapítója

Hosszu Róbert

az NI Hungary Kft. vezérigazgatója

Duzs László

természetvédelmi mérnök

Fodorné Magyar Ágnes

tanár, köznevelési szakértő, iskolakert mentor

dr. Kövér László

a Debreceni Egyetem adjunktusa

Váradi Ferenc

rádiós műsorvezető

dr. Krecz Tibor

kommunikációs szakember

dr. Szűcs István

a Debreceni Egyetem intézetigazgató egyetemi docense

dr. Grasselli Gábor

a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány igazgatója

Kálmánczi Miklós

önkormányzati tanácsadó

Balogh Dóra

divattervező, környezettervező

Tóth Máté

Természetvédelmi mérnök

Gorján Ferenc

a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója

Fülöp Ferenc

környezetmérnök, fotográfus

Dancs László

az EDC Városfejlesztési csoportjának vezetője

Csatlakozz hozzánk!